Skip to main content

Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność biznesu to sprawa bliska naszym sercom. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest codzienne dawanie przykładu przestrzegania zasad poszanowania ludzi, wolności informacji i ochrony zasobów naturalnych. Dlatego w MGR konsekwentnie koncentrujemy się na zasadach New Work i przywiązujemy dużą wagę do uczciwych stosunków między pracownikami i partnerami biznesowymi. Swoją działalnością biznesową staramy się przyczyniać do dobrostanu społecznego i prowadzić biznes w harmonii z otoczeniem. Zawsze działamy w kontekście uznanych norm postępowania i powstrzymujemy się od prowadzenia interesów z firmami, których podejście jest rażąco sprzeczne z naszymi zasadami etycznymi. Jesteśmy głęboko przekonani, że zrównoważone zachowanie nie jest trendem ale raczej postrzegamy je jako istotną część naszej polityki korporacyjnej. Kładziemy silny nacisk na równe szanse i przejrzyste procesy w naszej firmie.

Wytyczne

Nasze wytyczne odnośnie kontaktów z pracownikami, partnerami biznesowymi i naturą a także nasze zasady prowadzenia businessu stworzyliśmy po długich i intensywnych rozważaniach. Temat zrównoważonego rozwoju jest jedną z najważniejszych wytycznych dla wszystkich naszych działań. Dla naszych klientów opracowujemy rozwiązania, które działają od ładnych kilku lat i tym samym oferują dużą wartość dodaną. Takie samo podejście stosujemy również wobec naszych pracowników: jako firma przyjazna rodzinie szczególnie zachęcamy kobiety do powrotu do pracy. Bierzemy też odpowiedzialność w sferze ochrony środowiska i aktywnie działamy na rzecz bardziej zielonej planety. Oszczędnie korzystamy z dostępnych nam zasobów naturalnych i dzięki temu chronimy nasze środowisko naturalne. Nasze ukierunkowane na przyszłość działanie ma na celu ciągłe doskonalenie się.

Certyfikaty

  • Bezpieczeństwem informacji: ISO 27001

  • Zarządzanie jakością: ISO 9001

  • Zarządzanie środowiskowe: ISO 14001

  • Kodeks postępowania DB AG: certyfikacja DQS

  • Podstawy eksploatacji kolei, zrównoważony rozwój i ochrona danych: HMOCS ITK Cert

  • KRITIS Dodatkowe kompetencje w zakresie procedury egzaminacyjnej dla § 8a (3) BSIG

  • TeleTrusT - Bezpieczeństwo "made in EU": Członek Bundesverband IT-Sicherheit e. W.