Skip to main content

Ochrona danych

Poniżej podajemy informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa wynikające z przepisów o ochronie danych.

To, jakie dane są przetwarzane w konkretnym przypadku i jak je wykorzystujemy, zależy od danej relacji biznesowej.

Organ odpowiedzialny

MGR Integration Solutions GmbH
Marina Grigorian i Dr. Reiner Marzinkewitsch
Stadttor 1
D-40219 Düsseldorf

Tel.: +49 211 3003465
Email: info@mgr-is.de

Z wyznaczonym przez firmę inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem:

MGR Integration Solutions GmbH
Data Protection Officer
Stadttor 1
D-40219 Düsseldorf

Tel.: +49 211 3003465
Email: datenschutz@mgr-is.de

Dane i źródła danych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy w ramach danej relacji biznesowej lub procesu aplikacyjnego. Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od firm powiązanych które są nam potrzebne do realizacji zamówień. Przetwarzamy również dane osobowe, które zgodnie z prawem uzyskaliśmy ze źródeł publicznych, takich jak rejestr handlowy, media, prasa, media społecznościowe, Internet i które możemy przetwarzać, a także dodatkowe dane, które otrzymujemy od Państwa.

W ramach wyżej wymienionych celów przetwarzania mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, dodatkowe dane kontaktowe takie jak telefon, e-mail itp., płeć, stanowisko/zawód i tytuł.

W przypadku korzystania z oferowanych przez nas usług online mogą być rejestrowane dodatkowe informacje, takie jak nazwa użytkownika i czas logowania oraz adres IP.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w określonych celach, które są zgodne z celami biznesowymi naszej firmy. Są to w szczególności tworzenie, wdrażanie i eksploatacja rozwiązań integracyjnych, wsparcie IT i utrzymanie oprogramowania oraz zarządzanie projektami.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być konieczne w różnych kontekstach i dlatego opiera się na różnych podstawach prawnych zgodnie z art. 6 i 9 RODO. Są to w szczególności:

 • Realizacja stosunku umowy lub uzgodnień wstępnych/przedumownych, które mają miejsce na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 b RODO).
 • Uprzednia zgoda uzyskana przez nas w określonych celach. W każdej chwili możecie Państwo odwołać swoją zgodę; odwołanie jest skuteczne tylko na przyszłość. Odwołanie nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało już miejsce wcześniej (art. 6 ust. 1 a RODO).
 • Wypełnienie obowiązków prawnych dotyczących przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 c DSGVO).
 • Ochrona uzasadnionych interesów MGR lub osób trzecich np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa IT i naszych operacji IT lub dochodzenia roszczeń prawnych (art. 6 ust. 1 f DSGVO).

Udostępnianie i transmisja danych

W naszej firmie działy i firmy stowarzyszone mają dostęp do Państwa danych, które są im potrzebne do wypełnienia swoich zobowiązań umownych i prawnych. Przekazujemy dane dostawcom usług tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach relacji biznesowej. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy przestrzegają naszych pisemnych instrukcji ochrony danych. Mogą to być instytucje lub podmioty wykonujące następujące usługi: przetwarzanie informacji bankowych, wsparcie i utrzymanie aplikacji IT, archiwizacja, przetwarzanie dokumentów, usługi call center, usługi compliance, controlling, niszczenie danych, zakupy/zaopatrzenie, zarządzanie klientami, sklepy z listami, marketing , technologia medialna , kontrola ryzyka, rozliczenia wydatków, telefonia, usługi audytorskie, transakcje płatnicze, prawnicy, sądy.

Dodatkowymi odbiorcami danych mogą być również organy publiczne, o ile istnieje obowiązek prawny lub urzędowy.

Dane będą przekazywane poza UE lub EOG (państwo trzecie) tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji zamówienia lub jest wymagane przez prawo. Ponadto można to również zrobić, jeśli wyraziliście na to zgodę.

Z odbiorcami w państwie trzecim zawierane są standardowe klauzule umowne UE, które dają odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.

Usuwanie danych

Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak jest to potrzebne. Czas przechowywania zależy od naszych zobowiązań umownych i wymogów prawnych. Opierają się one na odpowiednim celu przetwarzania, dlatego nie można określić ogólnie obowiązującego okresu przechowywania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 • Prawo do złożenia skargi (art. 77 RODO)
  Organem odpowiedzialnym za nas jest:

Komisarz Krajowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenia Północna-Westfalia
Kavalleriestraße 2-4
D-40213 Düsseldorf

T:  +49 211 38424-0
F:  +49 211 38424-10

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Co do zasady nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) zgodnie z art. 22 RODO w celu nawiązania lub prowadzenia relacji biznesowej. Jeśli skorzystamy z tych procedur, zostaniecie Państwo o tym fakcie poinformowani oddzielnie, jeśli jest to wymagane przez prawo.

Stan: 18.02.2022