Polityka ochrony danych osobowych

1. Przegląd polityki ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych, proszę zapoznać się z naszą Deklaracją ochrony danych, którą wkleiliśmy poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest stroną odpowiedzialną za rejestrację danych na tej stronie internetowej?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez tzw. administratora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie.

Jak zbieramy twoje dane?

Zbieramy Twoje dane w wyniku dzielenia się z nami swoimi danymi. Może to być na przykład informacja, którą wpisujesz w naszym formularzu kontaktowym. Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane podczas odwiedzania naszej witryny. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do strony). Informacje te są rejestrowane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do jakich celów używamy Twoich danych?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego dostarczania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy twoich wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do twoich danych?

Masz prawo do otrzymywania informacji o źródle, odbiorcach i celach archiwizowanych danych osobowych w dowolnym czasie bez konieczności uiszczenia opłaty za takie informacje. Masz również prawo domagać się, aby Twoje dane zostały usunięte, zablokowane lub usunięte. Nie wahaj się skontaktować z nami w każdej chwili pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie, jeśli masz pytania dotyczące tego lub innych kwestii związanych z ochroną danych. Masz również prawo do zgłoszenia skargi do właściwej agencji nadzorującej. Ponadto, w pewnych okolicznościach, masz prawo domagać się ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w Deklaracji ochrony danych w sekcji "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Administratorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę twoich danych osobowych. Dlatego traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą Deklaracją o ochronie danych osobowych. Za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony, zbierane będą różne informacje osobiste. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza Deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, które dane gromadzimy, a także o celach, dla których wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu gromadzone są informacje. W związku z tym doradzamy, że transmisja danych przez Internet (np. Przez komunikację e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem stron trzecich.

Informacje na temat strony odpowiedzialnej (zwanej "Administratorem" w RODO)

Administrator przetwarzania danych na tej stronie to:

MGR Integration Solutions GmbH
Stadttor 1
D-40219 Düsseldorf

Telefon: (+49) 211 3003 465
E-Mail: info@mgr-is.de

Administrator jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów podlegających przetwarzaniu danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroka zakres przetwarzania danych osobowych jest możliwy tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę, którą już nam przekazałeś. Aby to zrobić, wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie pocztą e-mail. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem gromadzenia danych, które miały miejsce przed wycofaniem.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych oraz w szczególnych przypadkach prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 RODO)

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 paragraf 1 lit. E lub F RODO, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w oparciu o przyczyny wynikające z Twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również wszelkich profilowań opartych na tych postanowieniach. Aby określić podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, należy zapoznać się z niniejszą deklaracją ochrony danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, których dotyczy ta sprawa, chyba że będziemy w stanie przedstawić istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych, które przeważają nad Twoimi zainteresowaniami, prawami i swobodami lub jeśli celem przetwarzania jest ubieganie się, wykonywanie lub obrona prawna (sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO). Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rozpoczęcia reklamy bezpośredniej, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania w zakresie związanym z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, twoje dane osobowe nie będą później wykorzystywane do celów bezpośredniej reklamy (sprzeciw na podstawie Art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do zgłoszenia skargi do właściwej agencji nadzorującej (PUODO)

W przypadku naruszenia RODO osoby, której dane dotyczą, jest ona uprawniona do zgłoszenia skargi w agencji nadzorującej (PUODO), w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle osoba ta ma swoje miejsce stałego zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu, w którym naruszenie RODO miało miejsce. Prawo do zgłoszenia skargi obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako osobne środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo domagać się, abyśmy przekazywali dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, Tobie lub stronie trzeciej w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie. Jeśli zażądasz bezpośredniego transferu danych do innego administratora, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i / lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania ofertowe, które przesyłasz do nas jako administratora strony internetowej, strona nasza korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, sprawdzając, czy linia adresu przeglądarki przełącza się z "http: //" na "https: //", a także przez pojawienie się ikony kłódki w linii adresu twojej przeglądarki. Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja o blokowaniu, poprawianiu i eliminowaniu danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili domagać się informacji o twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania twoich danych. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych. Jeśli masz pytania na ten temat lub inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane prawem".

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo domagać się nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania twoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane prawem". Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub na podstawie roszczenia prawnego, wykonywania prawa do obrony prawnej lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

3. Inspektor ochrony danych

Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych jest wymogiem prawnym

Wybraliśmy inspektora danych osobowych dla naszej firmy.

Herr Stefan Palm
MGR Integration Solutions GmbH
Stadttor 1
D-40219 Düsseldorf

Telefon: (+49) 211 3003 465
E-Mail: datenschutz@mgr-is.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki dziennika serwera (logi)

Dostawca tej witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera (logach), które przeglądarka użytkownika automatycznie przekazuje do nas. Informacje te obejmują:

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 paragraf 1 lit. F RODO. Administrator witryny ma uzasadniony interes w tym aby poprzez technicznie pozbawiony błędów opis uzyskać optymalizację strony internetowej swojego klienta. W tym właśnie celu rejestrowane są pliki dziennika serwera (logi).

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie informacje kontaktowe w nim zawarte będą przechowywane przez nas w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (Art. 6 ust. 1 lit. A RODO). W każdej chwili możesz cofnąć każdą zgodę, którą już nam przekazałeś. Aby to zrobić, wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie pocztą e-mail. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem gromadzenia danych, które miały miejsce przed wycofaniem twojej zgody. Informacje, które wprowadziłeś do formularza kontaktowego, pozostają z nami do czasu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub jeśli cel, dla którego archiwizowane są informacje, przestanie istnieć. Pozostaje to bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązkowych przepisów prawnych określających w szczególności okresy przechowywania danych.

Kontakt przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, telefon lub faks, twoja prośba, w tym wszystkie wynikłe w ten sposób dane osobowe (nazwa, prośba) będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Twojej prośby. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody. Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 paragraf 1 lit. B RODO, jeśli Państwa wniosek dotyczy wykonania umowy lub jeśli konieczne jest przeprowadzenie działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 RODO) i / lub na naszych zgodnych z prawem prawach (art. 6 ust. 1 lit. F) RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu wniosków skierowanych do nas. Dane przesyłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają z nami do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, wycofasz Twoją zgodę na ich przechowywanie lub cel przetwarzania danych przestanie istnieć (np. po wypełnieniu prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klientów i ich umów)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, organizacji treści lub zmiany relacji prawnej (inwentaryzacji danych). Działania te podejmowane są na podstawie art. 6 paragraf 1 lit. B RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przed umownych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z naszych usług i wystawianie rachunków za nie. Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zlecenia lub zakończeniu relacji handlowych. Pozostaje to bez uszczerbku dla ustawowych okresów przechowywania danych.

 
MGR Integration Solutions GmbH  |   de » Tel.: +49 (0) 211 / 300 34 65     ch » Tel.: +41 (0) 41 / 798 28 88  |   e-mail: info@nullmgr-is.de